СНПЧ на Epson
расширения joomla 3.0
купить ноутбук
время в Киеве

argaiv1844

Những Video Clips & hình ảnh này dùng bổ sung làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu để tu học tiến hóa cho kịp kỳ ... !

Hiện tượng Trời Đất ! Thời điểm xảy ra ? Là do nghiệp lực tạo tác của chúng sanh gia giảm nhờ vào điển lành của những vị tu hành và cũng là Hồng Ân của Đấng Hư Không (God) để chọn thêm người hiền!